Table talk with Penang Chief Minister Lim Guan Eng: Comeback Kid defends his corner

By Cheong Suk-Wai, Senior Writer (from Straits Times)

PENANG’S fourth Chief Minister, Mr Lim Guan Eng, may be called The Comeback Kid not only for his perseverance during a rocky political career but also for his dry rejoinders to pesky reporters’ questions. ‘I never miss a beat,’ the 48-year-old likes to say.

He has been detained twice – in 1988 and 1998 – under Malaysia’s Internal Security Act and its Sedition and Printing Presses And Publications Act. One of his detentions was due to having been outspoken in defence of the grandmother of a girl who had been allegedly raped by a Malacca chief minister.

The Malacca-born, Monash-educated accountant worked in a bank before throwing himself into politics in 1986.
Continue reading “Table talk with Penang Chief Minister Lim Guan Eng: Comeback Kid defends his corner”

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG KETUA MENTERI PULAU PINANG (PEMERBADANAN) 2009

Y.B. Tuan Speaker,

Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang ini yang bernama “ Suatu Enakmen bagi menubuhkan Perbadanan Ketua Menteri Pulau Pinang Tahun 2009” dibacakan kali kedua.

Rang Undang-undang ini adalah bertujuan untuk memberi kuasa kepada Perbadanan Ketua Menteri Pulau Pinang untuk bergiat dalam aktiviti pelaburan dan promosi pelaburan yang berpotensi untuk dimajukan demi menjana pertumbuhan ekonomi Negeri Pulau Pinang. Enakmen ini membolehkan Perbadanan Ketua Menteri Pulau Pinang mempunyai kuasa untuk membuat kontrak, memperolehi, memasang dan menikmati apa-apa perihal harta alih dan tak alih, dan boleh menjual, menggadai janji atau selainnya melupuskan apa-apa harta alih yang terletak hak pada Perbadanan.

Continue reading “TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG KETUA MENTERI PULAU PINANG (PEMERBADANAN) 2009”

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN

RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN NEGERI PULAU PINANG ( PROJEK BANGUNAN ARKED DAN PUSAT MAKANAN LAUT BATU KAWAN )2009

Y.B. Tuan Speaker,

Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang ini yang bernama “Suatu Enakmen bagi memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri meminjam wang tidak lebih daripada RM6 juta (Ringgit Malaysia : Enam Juta sahaja) daripada Kerajaan Persekutuan bagi membiayai Projek Bangunan Arked dan Pusat Makanan Laut di Batu Kawan, Pulau Pinang” dibacakan kali kedua.

Fasal (2) Perkara 111 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa sesuatu Negeri tidak boleh meminjam kecuali di bawah kuasa Undang-undang Negeri. Rang Undang-undang ini adalah bertujuan untuk memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri untuk meminjam wang sebanyak RM6 juta daripada Kerajaan Persekutuan bagi tujuan membiayai Projek Bangunan Arked dan Pusat Makanan Laut Batu Kawan, Pulau Pinang.

Continue reading “TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN”

TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN

RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN (RANCANGAN UNTUK MEMBEKAL AIR BAGI NEGERI PULAU PINANG) (PINDAAN) 2009

Y.B Tuan Speaker,

Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undang bernama “Suatu Enakmen untuk memberi kuasa meminjam sejumlah wang yang tidak melebihi RM 1.6 billion (Ringgit Malaysia: Satu Billion dan Enam Ratus Juta sahaja) daripada Kerajaan Persekutuan bagi membiayai Rancangan Bekalan Air Negeri Pulau Pinang dibacakan kali kedua.

Fasal (2) Perkara 111 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa sesuatu Negeri tidak boleh meminjam kecuali di bawah kuasa Undang-undang Negeri. Disamping itu Enakmen Pinjaman (Rancangan untuk Membekal Air bagi Negeri Pulau Pinang) 1997, di bawah Seksyen 3(1), memperuntukkan kepada Kerajaan Negeri kuasa meminjam daripada Kerajaan Persekutuan bagi maksud membiayai Rancangan Bekalan Air Negeri Pulau Pinang dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya suatu jumlah yang tidak melebihi RM600 juta (Ringgit Malaysia : Enam Ratus Juta sahaja).

Continue reading “TEKS UCAPAN MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PINJAMAN”

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 4)

PENERANGAN
Yang Berhormat Tuan Speaker,

56. Untuk makluman Y.B ADUN Tanjung Bungah, perkara mengenai Freedom of Information Bill, kerajaan dinasihatkan oleh YB Penasihat Undang-Undang Negeri ia adalah di bawah bidang kuasa Persekutuan dan bukan bidang kuasa kerajaan negeri. Walau bagaimanapun kerajaan negeri masih menerokai perihal perundangan dan juga menggariskan garis panduan yang tidak melanggari perlembagaan persekutuan dan kuasa kerajaan pusat. Satu jawatankuasa Kebebasan Maklumat CAT masih menjalankan kerja berkaitan dengan perkara ini yang dipimpin oleh ahli Exco YB Batu Maung.

Continue reading “UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 4)”

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 3)

PENGIKTIRAFAN GEORGE TOWN SEBAGAI TAPAK WARISAN DUNIA OLEH UNESCO

Y.B. Tuan Speaker,

33. Y.B. ADUN Pengkalan Kota telah membangkitkan mengenai isu tuan tanah tidak mengetahui status tanah mereka yang dikenalpasti sebagai Tapak Warisan Dunia oleh UNESCO.

34. Untuk makluman, Tapak Warisan Dunia George Town mempunyai keluasan 259.42 hektar, yang mana 109.38 hektar terletak dalam core zone dan 150.04 hektar lagi terletak di dalam kawasan buffer zone. Di dalam kawasan core zone sahaja terdapat sebanyak 1,715 bangunan dan 1,928 lagi terdapat di kawasan buffer zone. Angka ini tidak termasuk lot-lot kosong milik persendirian yang masih belum dimajukan. Dalam hal ini, pihak MPPP dan juga Kerajaan Negeri memang menyedari mungkin terdapat tuan-tuan tanah yang tidak mengetahui status tanah mereka yang sebenarnya telah termasuk dalam kawasan “Tapak Warisan Dunia”. Sebelum ini, pelbagai usaha telah dijalankan oleh Kerajaan Negeri dan MPPP bagi memberikan maklumat kepada masyarakat setempat mengenai status tersebut.

35. Hasil bancian, rundingan, dialog serta cadangan pengurusan Tapak Warisan Dunia ini akan didokumenkan dalam satu laporan yang dipanggil Integrated Management Plan For World Heritage Site – George Town, dan dijangka disiapkan pada penghujung tahun 2009. Continue reading “UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 3)”

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 2)

PELABURAN

Yang Berhormat Tuan Speaker,

15. Y.B. ADUN Kawasan Penaga telah bertanya mengenai perkembangan cadangan pelaburan daripada syarikat Korea berjumlah RM300 juta. Untuk makluman Ahli-Ahli Yang Berhormat syarikat pelabur tersebut pada masa kini sedang menjalankan kajian kemungkinan (feasibility study) dan laporan kajian dijangka siap dalam masa terdekat.

16. Seterusnya YB ADUN Teluk Bahang pula telah membangkitkan isu pengangguran di Pulau Pinang dan meminta penjelasan mengenai kaitannya dengan kemasukan pelaburan sebanyak RM10.2 bilion tahun lepas. Daripada jumlah tersebut, pelaburan dari bulan Januari hingga Februari 2008, pelaburan domestik adalah sebanyak RM3.1 bilion manakala pelaburan asing adalah sebanyak RM0.4 bilion. Manakala dari bulan Mac hingga Disember 2008, pelaburan domestik adalah sebanyak RM2 bilion dan pelaburan asing menjangkau ke angka RM4.7 bilion.

lge21

Continue reading “UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 2)”

UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 1)

Yang Berhormat Tuan Speaker

1. Saya bangun untuk menyampaikan ucapan penggulungan mengenai perbahasan ke atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang Di Pertua Negeri Pulau Pinang. Terlebih dahulu izinkan saya merakamkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Yang Di Pertua Negeri Pulau Pinang di atas perlanjutan pelantikan Yang Berbahagia Tun bagi tempoh satu tahun lagi. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Tuan Yang Terutama Tun memberikan ucapan di Persidangan Dewan Mesyuarat Yang Pertama bagi Penggal Kedua Dewan Undangan Negeri yang Kedua Belas pada 20 April 2009 lalu dan di atas naungan Tuan Yang Terutama Tun, negeri ini berada dalam keadaan aman makmur dan sejahtera.

2. Ucapan tahniah juga saya rakamkan kepada Dato’ Zainal Rahim Bin Seman di atas pelantikan beliau sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

Yang Berhormat Tuan Speaker

Continue reading “UCAPAN PENGGULUNGAN (Part 1)”

Polisi-Polisi baru yang diperkenalkan oleh Semua Exco

Soalan Daripada YB. DATUK ARIF SHAH BIN HAJI OMAR SHAH (BN-Seberang Jaya)
Kerajaan negeri sekarang dilihat lemah terutamanya dengan masalah dalaman yang disebarkan melalui akhbar dan cerita-cerita mengenai ketidakcekapan anggota-anggota Exco tertentu menjalankan tugas. Apakah benar dakwaan ini? Jika tidak, sila senaraikan polisi-polisi baru yang diperkenalkan secara terperinci setiap portfolio yang dipegang oleh semua Exco termasuk YAB Ketua Menteri dan YB Timbalan Ketua Menteri.

Jawapan Ketua Menteri Pulau Pinang
Dakwaan Y.B. bahawa anggota-anggota Exco tidak cekap dalam menjalankan tugas mereka adalah tidak berasas sekali. Bagi tempoh setahun yang lalu, Kerajaan Negeri telah menggubal dasar pentadbiran yang baru di samping merombak sistem pentadbiran yang sedia ada. Dasar-dasar yang telah digariskan oleh semua Exco termasuk Y.A.B. Ketua Menteri dan Y.B. Timbalan Menteri adalah seperti yang dilampirkan.

YAB KETUA MENTERI
Portfolio : MMK Pembangunan Industri & Perdagangan Antarabangsa, Hal Ehwal Tanah & Pembangunan Tanah
SECARA KESELURUHAN

Continue reading “Polisi-Polisi baru yang diperkenalkan oleh Semua Exco”

Lawatan Ke Luar Negeri bagi tahun 2008

Soalan daripada JM – YB. DATO’ HAJI JASMIN BIN MOHAMED (Sg Dua)
Berapakah jumlah lawatan ke luar negara yang dibuat oleh kerajaan negeri bagi tahun 2008? Berapakah perbelanjaan setiap satu dan siapakah anggota rombongan lawatan-lawatan berkenaan?

Jawapan Ketua Menteri Pulau Pinang
Kerajaan Negeri telah mengadakan sebanyak 16 lawatan rasmi ke luar negara bagi tujuan promosi dan galakan pelaburan dan juga pelancongan di sepanjang tahun 2008. Maklumat terperinci mengenainya adalah seperti di lampiran. Jumlah keseluruhan tahun 2008 sebanyak RM427,632 di bawah kerajaan Pakatan Rakyat adalah jauh lebih kecil daripada RM884,492 pada 2007 dan RM1,236,619 pada 2006 di bawah Barisan Nasional.

LAWATAN KE LUAR NEGARA (Lampiran)
Continue reading “Lawatan Ke Luar Negeri bagi tahun 2008”

Penukaran hak milik pajakan kepada hak milik kekal

Soalan daripada YB. YEOH SOON HIN (Paya Terubong)
Sila nyatakan jumlah permohonan penukaran hak milik pajakan kepada hak milik kekal yang telah diterima oleh kerajaan negeri dan berapa banyakkah permohonan yang telah diluluskan?

Jawapan Ketua Menteri Pulau Pinang

Sehingga 30.3.2009 sebanyak 123 permohonan telah diterima di semua daerah untuk penukaran hak milik kepada pegangan kekal seperti berikut:-

Continue reading “Penukaran hak milik pajakan kepada hak milik kekal”

Kenyataan Media di DUN Pulau Pinang

Kerajaan Negeri sedia menerima pandangan sesetengah pihak yang menyatakan bahawa masalah wanita tidak disebut di dalam ucapan TYT pada 20 April 2009.Perkara sedemikian tidak sepatutnya berlaku, yang timbul ekoran masalah komunikasi di antara pegawai kerajaan yang mungkin disebabkan oleh beberapa jawatan kanan yang kosong.

Kerajaan Negeri kesal dengan kejadian ini dan ingin memberi jaminan kepada umum bahawa sememangnya isu wanita merupakan keutamaan kepada Kerajaan Negeri dan telah meminta Dato SUK yang baru untuk memastikan ianya tidak berulang lagi pada masa akan datang.

Seperti yang dinyatakan oleh Ahli Exco Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti, YB Lydia Ong Kok Fooi, Kerajaan Negeri telah memberi banyak sokongan termasuk mendirikan sebuah pusat perkhidmatan wanita yang pertama di kawasan Seberang Perai.

UCAPAN TUAN YANG TERUTAMA YANG DI PERTUA NEGERI PULAU PINANG SEMPENA PERASMIAN MESYUARAT PERTAMA PENGGAL YANG KEDUA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG

2. Di kesempatan ini, saya bagi pihak Kerajaan Negeri ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Najib Bin Tun Razak di atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-6.

3. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tuan Lim Guan Eng dan barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri kerana berjaya menerajui sebuah Kerajaan Negeri yang telah berusia satu tahun dengan jayanya. Dedikasi, keikhlasan dan kejujuran Ahli-ahli Yang Berhormat dalam memikul tugas, tanggungjawab dan amanah berlandaskan prinsip CAT iaitu cekap, akauntabiliti dan telus amat disanjung tinggi. Demi memastikan negeri yang kita sayangi ini maju ke hadapan, sewajarnya ketepikanlah unsur perbalahan sebaliknya memberi tumpuan kepada aspek pembangunan bagi kemakmuran negeri. Kita seharusnya menekankan kepada kesejahteraan Malaysia tanpa memperlihatkan perbezaan fahaman. Wawasan Kerajaan Negeri masih bertekad menyamakan transformasi yang boleh menjadikan Pulau Pinang dengan negeri bertaraf antarabangsa yang menjadi pilihan utama untuk pelabur pelancong serta habitat terpilih untuk penghuni yang mahukan pembangunan yang mampan.

EKONOMI

4. Suasana ekonomi dunia yang tidak menentu, merupakan satu cabaran utama Pulau Pinang. Kini, Pulau Pinang telah mula merasai impak kemerosotan permintaan dunia dengan adanya situasi penutupan beberapa buah kilang dan pemberhentian kerja yang semakin meningkat.

Continue reading “UCAPAN TUAN YANG TERUTAMA YANG DI PERTUA NEGERI PULAU PINANG SEMPENA PERASMIAN MESYUARAT PERTAMA PENGGAL YANG KEDUA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG”