Bajet 2011 Negeri Pulau Pinang

TEKS UCAPAN Y.A.B. KETUA MENTERI PULAU PINANG MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN
DAN USUL ANGGARAN PEMBANGUNAN 2011 DI PERSIDANGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI:
PADA 2 NOVEMBER 2010

Tema: BAJET KERAJAAN NEGERI KE ARAH MEMARTABATKAN RAKYAT NEGERI PULAU PINANG

中文重点翻译:提升人民地位的槟州预算案

Leave a comment