Datuk Seri Dr. Hilmi Yahaya Harus Jelaskan Adakah Peningkatan Perkhidmatan Accident & Emergency(A&E) dan Forensik Di Hospital Balik Pulau Bernilai RM20 Juta Ataupun Melibatkan Blok Dan Pusat Rawatan Kanser Yang Baru?(bm/cn)

Kenyataan Media oleh YAB Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang merangkap Ahli Parlimen Bagan pada 14.7.2013 di Komtar, George Town, Pulau Pinang

Timbalan Menteri Kesihatan, YB Datuk Seri Dr. Hilmi Yahaya harus jelaskan adakah peningkatan perkhidmatan Accident & Emergency (A&E) dan Forensik di Hospital Balik Pulau bernilai RM20 juta atau melibatkan blok dan Pusat Rawatan Kanser baru.

Ini adalah kerana ekoran pengumuman Dr. Helmi baru-baru ini bahawa tambahan peruntukan RM20 juta akan dibelanjakan untuk Hospital Balik Pulau. Persoalannya adalah apakah bentuk perbelanjaan tersebut? Adakah RM20 juta ini semata-mata untuk meningkatkan perkhidmatan A&E dan Forensik sahaja atau untuk menubuhkan satu Pusat Rawatan Kanser baru di Hospital Balik Pulau. Sudah dimaklumkan bahawa Pulau Pinang tidak mempunyai pusat rawatan kanser di mana-mana hospital kerajaan.

Perlu ditekankan bahawa untuk sebuah negeri yang merupakan pemimpin dalam pelancongan perubatan di seluruh Malaysia dan di antara terbaik di kalangan pusat ratawan swasta, susah untuk diterima bahawa Hospital Kerajaan di Pulau Pinang begitu ketinggalan sehingga tidak ada pusat rawatan kanser.

Ini diakui secara tidak langsung oleh jawapan Menteri Kesihatan sehingga terpaksa bergantung kepada perkhidmatan hospital swasta seperti berikut:

SOALAN NO: 34

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI DR. S. SUBRAMANIAM
MENTERI KESIHATAN MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN LIM GUA ENG (BAGAN)
TARIKH : 8 JULAI 2013

SOALAN :
Tuan Lim Guan Eng (Bagan) minta MENTERI KESIHATAN menyatakan mengapakah tiada pusat rawatan penyakit barah di Hospital Besar Pulau Pinang dan Seberang Jaya, adakah rancangan menambahkannya dengan pusat kardiak. Nyatakan jumlah doktor dan jururawat serta rancangan untuk mengatasi kekurangan ini dan membesarkan semula hospital di Pulau Pinang.

Tuan Yang di-Pertua,
Hospital Pulau Pinang telah pun menyediakan perkhidmatan kardiologi dan kardiotorasik kepada pesakit di Wilayah Utara Semenanjung Malaysia. Hospital Seberang Jaya juga menyediakan perkhidmatan kardiologi melalui lawatan pakar kardiologi secara berkala dari Hospital Pulau Pinang. Di dalam Rancangan Malaysia Ke-10 (RMKe-10), Hospital Seberang Jaya akan dinaiktaraf dengan membina blok baru bagi menampung tambahan perkhidmatan termasuk perkhidmatan kardiologi dan kardiotorasik, khusus bagi pesakit kanak-kanak (peadiatric cardiology and cardiothoracic).

Hospital Pulau Pinang turut menyediakan perkhidmatan rawatan kanser (Oncology and Nuclear Medicine) dan buat masa ini memperolehi perkhidmatan radioterapi dari Hospital Mount Miriam dan juga Hospital Pantai Mutiara. Peroelhan perkhidmatan radioterapi dari kedua-dua hospital swasta ini dibuat melalui perjanjian persefahaman perolehan perkhidmatan yang dipersetujui dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Pesakit-pesakit yang mendapat perkhidmatan ini adalah dari Wilayah Utara Semenanjung Malaysia.KKM sedang merancang untuk menyediakan perkhidmatan rawtan radipterapi di salah sebuah hospital Kerajaan di Pulau Pinang dan dijangka dapat dilaksanakan di dalam RMKe-10 ini. Projek ini akan dipohon di dalam Rolling Plan 4.

Di bawah RMKe-10, Hospital Pulau Pinang juga akan turut mendapat Blok Baru Bangunan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak bagi mengganti Hospital Bersalin yang lama. Selain itu, Hospital Balik Pulau juga akan turut dinaiktaraf bagi meningkatkan perkhidmatan A&E dan Forensik. Hospital-hospital lain akan diberi peruntukan untuk melaksanakan kerja-kerja kecil yang diperlukan dari semasa ke semasa.

Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat sehinggan 31 Mac, 2013 terdapat seramai 866 orang Pegawai Perubatan Pakar dan Pegawai Perubatan Bukan Pakar serta 2,146 orang Jururawat sedang berkhidmat di hospital-hospital KKM di Negeri Pulau Pinang. Peratusan pengisian jawatan tersebut adalah melebihi 90%. KKM sememangnya prihatin dan sentiasa berusaha untuk menambah bilangan anggota kesihatan di semua fasiliti kesihatan di seluruh negara termasuklah di Negeri Pulau Pinang.

Untuk makluman Yang Amat Berhormat juga, pada masa ini KKM telah mempunyai bilangan Pegawai Perubatan Bukan Pakar yang mencukupi untuk menampung keperluan perkhidmatan kesihatan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Ini berikutan peningkatan bilangan graduan perubatan dari dalam dan luar negara setiap tahun yang telah menyumbang kepada pertambahan Pegawai Perubatan Bukan Pakar di KKM. Keadaan ini dapat dilihat melalui peningkatan jumlah graduan perubatan yang melebihi 200 peratus dalam tempoh (5) tahun lepas, iaitu 3,700 orang pada tahun 2012 berbanding seramai 1,200 orang pada tahun 2007.

Walau bagaimanapun, KKM masih menghadapi kekurangan Pegawai Perubatan Pakar. Oleh itu, beberapa langkah telah diambil oleh KKM bagi menambah bilangan Pegawai Perubatan Pakar. Di antaranya ialah:-

1. Melatih lebih ramai Pegawai Perubatan untuk melanjutkan pengajian dalam pelbagai bidang kepakaran melalui pertambahan bilangan slot biasiswa daripada 800 setahun pada tahun 2011 kepada 1,000 tempat mulai tahun 2013. Pertambahan 200 slot ini melibatkan anggaran kos sebanyak RM2.4 juta setahun;

2. Melantik semula secara kontrak Pegawai Perubatan Pakar yang telah bersara wajib untuk berkhidmat dengan KKM; dan

3. Melantik Pegawai Perubatan Pakar di kalangan warganegara dan bukan warganegara secara kontrak untuk berkhidmat dengan KKM.

Tamat

========================================================

槟州首席部长兼峇眼区国会议员林冠英于2013年7月14日在槟城乔治市光大发表声明:

拿督斯里希尔米应该解释耗资2000万令吉提升浮罗山背医院,究竟是提升急症服务和法医部?还是包括建新大楼和癌症治疗中心?

卫生部副部长拿督斯里希尔米应该解释耗资2000万令吉提升浮罗山背医院,究竟是提升急症服务和法医部?还是包括建新大楼和癌症治疗中心?

希尔米最近宣布卫生部拨款2千万令吉提升浮罗山背医院,我想了解这项拨款用途。2千万令吉纯粹提升急症服务和法医部,抑或是建设一座新的癌症治疗中心,槟州没有一家政府医院拥有癌症治疗中心。

必须要强调的是,槟州私人医院的医疗旅游领先全马,政府医院的设备却如此简陋,甚至没有癌症治疗中心。

以下是卫生部长的答复,他非直接承认了我们必须依赖私人医院的服务。

第34道问题:

卫生部长拿督斯里苏巴马廉对于峇眼区国会议员林冠英于2013年7月8日在下议院口头提问的答复。

问题:林冠英要求卫生部长表明槟城中央医院和诗布朗再也医院都没有设立癌症治疗中心的原因,是否有增加心脏中心的计划。请详明医生和护士的总人数,并克服问题和扩大医院的计划。

答复:槟城中央医院已为北马区病人提供心脏科和胸心外科服务,槟城中央医院心脏科专科医生也定期到诗布朗再也医院提供服务。

在第十大马计划下,诗布朗再也医院将获得提升,建设新大楼以增加医药服务,其中包括心脏和胸心外科,尤其是儿科医药服务(儿科心脏和心胸外科)。

槟州中央也提供癌症治疗服务(肿瘤学和核医学科),目前卫生部通过签署合作协议,让北马区病人在 玛丽安山医院和班台医院获得放疗服务。在第十大马计划下的第4起滚动计划,卫生部计划在槟城其中一所政府医院内提供放疗服务。

在第十大马计划下,卫生部将在槟城中央医院建设一栋专属妇女和儿童的医疗大楼,取代原有的生产医院。此外,也将提升浮罗山背医院的急症和法医服务,其他医院则会获得获得一些拨款进行小型工程。

截至2013年3月31日,槟城各政府医院共有866名专科和非专科医生,及2千146名护士,达90%的需求量。事实上,卫生部致力提高全国包括槟州医院的医疗人员和基本设施。

从每年国内海外毕业的医学生,卫生部目前拥有足够的非专科医疗人员应付需求量,过去5年增加了200%的医学生,从2007年的1200人增加至2012年3700人。

无论如何,卫生部依然缺少专科医疗人员,卫生部已采取以下解决方案:

1. 为更多的医疗人员提供深造机会,卫生部从2011的800个名额提高至2013年1000个名额,每年额外拨出240万令吉。

2. 以合约方式重聘已到退休年龄的专科医疗人员。

3. 聘请国民和非国民的专科医疗人员。