Kong Cho Ha Should Do His Duties As Transport Minister And Visit The Twin Distressed Projects Of RM250 Million Expansion Of Penang International Airport And RM 43 Million Tanjung City Marina As Well As The Troubled RM65 Million Swettenham Pier Project.(en/bm/cn)

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 27.11.12.

Datuk Seri Kong Cho Ha should do his duties as Transport Minister and visit the twin distressed projects of RM 250 million expansion of Penang International Airport and RM 43 million Tanjung City Marina as well as the troubled RM 65 Million Swettenham Pier project. The Penang state government is shocked by the outrageous claim by Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) that renovation and upgrading works at the Penang International Airport in Bayan Lepas have been “substantially completed”.

Any passenger who uses the Penang International airport facility knows this is untrue. How can MAHB sacrifice public interests by stating that the expansion project has been substantially completed when the roof has still not been put fully up, water leaks occur when raining, the toilets are dirty and the whole place still looks like a construction work-site with noise and dust. Only those with eyes but do not see, ears do not hear and a brain that does not think can agree with MAHB’s outrageous lies that the RM250 million expansion project has been “substantially completed”.

Instead of trying to defend the contractors and officials monitoring the work done, MAHB should come clean and own up to the reasons behind the failure to complete the work on time. There have already been 2 extensions of time given to the contractor, the last one which expired on 24 November 2012. Can Kong state what is the new completion date and the penalties imposed on the contractor for failure of completion?

Kong should come and inspect the airport himself instead of allowing MAHB to make Malaysia an international laughing-stock by announcing the airport to be substantially completed when it is not. If an uncompleted project can be passed off as “substantially completed” after spending RM250 million, then this is a clear case of not just mismanagement of funds but also abuse of public trust.

Kong should also inspect the abandoned RM 43 million Tanjung City Marina project, which is in a pitiful state. Despite being completed in 2007 at a cost of RM43 million, it is practically rotting away with half submerged disembarkation ramp in the sea water and rows of concrete and foam pontoons floating dangerously, posing a threat to cruise liners and ferries as well as security risks posed by lighting that is not working. The marina has the capacity to accommodate 140 yachts and boats with 102 berths but there are now no yachts or boats.

The Penang Port Sdn Bhd (PPSB) management has pushed away responsibility for this failed project with a statement in today’s papers that the marina’s berthing facilities, designed and constructed by the Penang Port Commission (PPC), were badly damaged because of design flaws. To overcome the design flaws, PPSB said that an additional RM10 million was required for repair works. PPSB added that the previous PPC Chair Tan Cheng Liang had promised to provide the RM10 million for repairs but the promise remain unfulfilled.

Clearly the present PPC Chairman Datuk Seri Chua Soi Lek has failed in his duty not just improving but even to maintain the facilities under PPC. For this reason, Kong must intervene and find a quick solution or else this abandoned RM 43 million Tanjung City Marina will only remind us all that is wrong with the management of a BN-controlled PPC.

Kong should also inspect the RM65 million Swettenham Pier to prevent it from suffering the same fate. There have been several complaints of inadequate facilities and service by the important cruise liners that serve an important role to expand tourism into Penang.

These 3 projects under the Transport Ministry cost a total of RM358 million. RM358 million is a gross wastage of public funds and abuse of public trust if Kong does not take immediate steps to stop such failure in project management as well as rescue these distressed projects. Instead of only being concerned about the tender of car registration numbers and installing 831 1Malaysia cameras under Automated Enforcement System or AES, Kong should come urgently to Penang to find a salvage and rescue formula.

Lim Guan Eng

—BM Version–
Kenyataan Akhbar oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng di Komtar, George Town pada 27.11.12

Kong Cho Ha Harus Menunaikan Tanggungjawab Sebagai Menteri Pengangkutan Dan Melawat Dua Projek Parah Iaitu Projek RM250 Juta Untuk Naik Taraf Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang dan Projek RM43 Juta Tanjung City Marina Serta Projek Bermasalah Swettenham Pier Yang Bernilai RM65 Juta.

Datuk Seri Kong Cho Ha harus menunaikan tanggungjawab sebagai Menteri Pengangkutan dan melawat dua projek parah iaitu projek RM250 juta untuk naik taraf Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang dan projek RM43 juta Tanjung City Marina serta projek bermasalah Swettenham Pier yang bernilai RM65 juta. Kerajaan negeri Pulau Pinang amat terkejut dengan dakwaan Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) bahawa kerja-kerja ubah suai dan naik taraf di Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang di Bayan Lepas sudah “banyak yang siap”.

Mana-mana penumpang yang menggunakan prasarana Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang pasti tahu bahawa kenyataan ini adalah palsu. Bagaimanakah boleh MAHB mengenepikan kepentingan awam dengan kenyataan bahawa projek naik taraf tersebut sudah “banyak yang siap” apabila bumbung belum habis dipasang, air masih lagi bocor apabila hujan, tandas-tandas berada dalam keadaan kotor dan seluruh tempat itu kelihatan seperti tapak pembinaan dengan bunyi dan habuk. Hanya orang yang mempunyai mata yang rabun, telinga yang pekak dan otak yang tidak boleh berfikir sahaja akan bersetuju dengan penipuan MAHB bahawa projek RM250 juta tersebut itu sudah “banyak yang siap”.

Daripada melindungi kontraktor-kontraktor dan pegawai pemantauan, MAHB harus bersikap jujur dan memberi sebab-sebab kenapa kerja naik taraf tersebut tidak mematuhi masa. Masa sudah pun dilanjutkan 2 kali untuk kontraktor tersebut, di mana lanjutan terakhir telah tamat pada 24 November 2012. Bolehkah Kong menyatakan apakah tarikh siap baru dan apakah penalti yang akan dikenakan kepada kontraktor kerana gagal menyiapkan dalam tempoh masa yang sepatutnya?

Kong harus datang dan memeriksa sendiri dan tidak membenarkan MAHB untuk menjadikan Malaysia sebagai bahan lawak antarabangsa dengan pengumuman bahawa lapangan terbang tersebut sudah “banyak yang siap” apabila jelas banyak lagi yang belum siap. Sekiranya projek yang tidak siap boleh dikatakan sebagai “banyak yang siap” selepas perbelanjaan RM250 juta, maka ini adalah satu kes yang membabitkan bukan sahaja salah urus kewangan tetapi penyelewengan amanah awam.

Kong juga harus memeriksa projek RM43 juta Tanjung City Marina yang terbengkalai. Walaupun disiapkan pada tahun 2007 pada harga RM43 juta, ia kini berada dalam keadaan reput dengan tanjakan yang separuh tenggelam dan barisan-barisan pontun konkrit yang terapung serta membahayakan kapal-kapal persiaran dan feri serta membawa risiko keselamatan akibat lampu-lampu yang rosak. Marina tersebut mempunyai kapasiti untuk menampung 140 buah kapal layar dan bot dengan 102 kawasan berlabuh, tetapi tiada satu pun kapal layar atau bot yang kelihatan.

Pihak pengurusan Penang Port Sdn Bhd (PPSB) menepiskan tanggungjawab bagi kegagalan projek tersebut dengan kenyataan dalam akhbar hari ini bahawa prasarana pelabuhan yang direka dan dibina oleh Penang Port Commission (PPC) telah rosak akibat kecacatan reka bentuk. Untuk mengatasi kecacatan reka bentuk, PPSB berkata bahawa RM10 juta diperlukan untuk kerja pembaikan. PPSB menambah bahawa Pengerusi PPC terdahulu Tan Cheng Liang telah berjanji untuk menyediakan RM10 juta untuk kerja pembaikan tetapi sampai sekarang janji tidak ditepati.

Jelas Pengerusi PPC kini Datuk Seri Chua Soi Lek telah gagal dalam tanggungjawabnya bukan sahaja untuk menaikkan taraf malah untuk menyelenggara prasarana PPC. Untuk sebab ini, Kong harus campur tangan dan mencari penyelesaian dengan lekas. Kalau tidak, projek RM43 juta Tanjung City Marina yang terbengkalai ini akan menjadi peringatan kepada semua tentang salah urus oleh pihak pengurusan PPC yang dikawal BN.

Kong juga harus memeriksa Swettenhem Pier yang bernilai RM65 juta untuk mengelak daripada nasib yang sama. Aduan telah diterima daripada kapal-kapal persiaran yang penting kepada sektor pelancongan Pulau Pinang bahawa perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan tidak memuaskan.

Ketiga-tiga projek ini adalah di bawah naungan Kementerian Pengangkutan dan berjumlah RM358 juta. RM358 juta ini akan menjadi pembaziran yang besar dan penyelewengan amanah awam sekiranya Kong tidak mengambil langkah segera untuk mengelakkan kegagalan dalam pengurusan projek serta menyelamatkan projek-projek yang parah ini. Daripada membazirkan masa dengan nombor pendaftaran kereta dan pemasangan 831 kamera 1Malaysia di bawah Sistem Pengkuatkuasaan Automatik atau AES, Kong harus datang segera ke Pulau Pinang dan menyelamatkan keadaan.

Lim Guan Eng

—-Mandarin Version—

槟州首席部长林冠英于2012年11月27日在乔治市发表声明:

江作汉应该要履行其身为交通部长的义务,巡视两项令人懊恼的工程:2亿5000万令吉的槟城国际机场扩建工程、耗资4300万令吉的槟城丹绒城市游艇中心,以及问题处处的6500万令吉的瑞典咸码头提升工程。

拿督斯里江作汉应该要履行其身为交通部长的义务,巡视两项令人懊恼的扩建工程:2亿5000万令吉的槟城国际机场扩建工程、耗资4300万令吉的槟城丹绒城市游艇中心工程,以及问题处处的6500万令吉的瑞典咸码头提升工程。槟州政府很惊讶,马来西亚航空控股有限公司发表令人不能容忍的言论,他们说峇六拜槟城国际机场的装修及提升工程“大致上已经完工”。

任何取道槟城国际机场的搭客都知道这是不确实的。马航控股有限公司怎么可以牺牲公众利益,说扩建工程已经大致上完工,事实上连机场的顶盖都还没有安装好、逢雨便漏水、厕所“脏”不忍睹,整个机场看来像个吵闹、尘埃处处的工地。只有那些视而不见、充耳不闻及不思考的人才会赞同马航控股有限公司的谎言,即“这项耗资2亿5000万令吉的扩建工程已经大致上完工。”

马航不该为承包商及监督工程的官员“辩护”,他们应该解释清楚为何无法在指定的时间内完工?当局已经两次展延完工时期,最后一次是2012年11月24日。江作汉能够解释清楚新的完工时间,以及承包商若无法完工应缴交多少罚款?

江作汉应该亲自前往机场巡视,而不是任由马航控股让我国成为国际的大笑柄,在2亿5000万令吉的扩建工程半天吊时,宣布已经“大致上完工”,这不只是财务管理不当的实例,也是违背公信的问题。

江作汉也应该视察被废置、耗资4300万令吉打造的槟城丹绒城市游艇中心,处境实在不堪。上述中心于2007年耗资4300万令吉,目前可说是“腐坏”,让游艇停泊的浮沉板已经不能使用、混凝浮箱危及邮轮及渡轮,那些无法操作的路灯也隐藏保安问题。游艇中心原本可以停靠140艘游艇及102艘有锚船只,但是,现有即无游艇也无船只。

槟城港口公司已经发表文告,撇清本身与这项计划的关系。它说游艇中心的设施、设计及建造是由槟城港务局全权处理,因设计问题而严重毁坏。如果要解决设计上的缺陷,槟城港口公司说必须拿出额外的1000万令吉来修复。该公司也说,前港务局主席陈清凉曾经答应会提供1000万令吉的维修费,但是至今还没有兑现。

很明显地,现任港务局主席拿督斯里蔡细历没有尽责改善甚至维护港务局属下的设施。因此,中作汉必须介入,寻找对策,否则这项4300万令吉的丹绒城市游艇中心只会提醒我们,由国阵政府控制的港务局所犯下的管理不当问题。

江作汉也应该检查耗资6500万令吉兴建的瑞典咸码头,阻止它陷入与上述游艇中心相同的命运。数家在槟州拓展旅游业方面扮演重要角色的主要邮轮公司已经针对该码头的不当设施及服务作出投诉。

这三项交通部主导的工程耗资3亿5800万令吉。如果江作汉不立即采取行动,阻止这些工程陷入失败状况、拯救它们,那么这3亿5800万令吉将形同浪费公款及背弃公信。与其只关心车牌号码的招标、在自动执法系统安装831个一个大马电眼,江作汉应该寻求补救工程的对策。

林冠英

Leave a Comment