KERAJAAN PERSEKUTUAN HANYA BERIKAN RM5.6 JUTA KEPADA 22,534 ATAU RM250 SETIAP KETUA ISI RUMAH (KIR) YANG TERLIBAT DALAM KEJADIAN ANGIN RIBUT DAN BANJIR TERBURUK DALAM SEJARAH NEGERI PULAU PINANG (m/c)

Kenyataan Akhbar oleh Ketua Menteri Pulau Pinang di Komtar, George Town pada 13.3.2018

Kerajaan Persekutuan hanya berikan RM5.6 juta kepada 22,534 atau RM250 setiap Ketua Isi Rumah (KIR) yang terlibat dalam kejadian angin ribut dan banjir terburuk dalam sejarah Negeri Pulau Pinang. Kerajaan Negeri berasa hampa apabila hanya RM250 diberikan kepada setiap mangsa banjir di negeri ini apabila Kerajaan Persekutuan berjanji untuk mempertimbangkan bayaran bantuan mangsa banjir maksima RM500 akan diberikan. Ini menimbulkan persoalan mengapa dalam banjir terburuk dalam sejarah Negeri Pulau Pinang, setiap mangsa banjir (KIR) hanya diberikan RM250 sedangkan di negeri-negeri lain yang mengalami banjir yang sama teruk, mangsa banjirnya boleh menerima RM500 setiap Ketua Isi Rumah (KIR).

Kerajaan Negeri tidak mengharapkan Kerajaan Persekutuan membayar RM700 kepada setiap mangsa banjir sepertimana yang dibayar oleh Kerajaan Negeri sebanyak RM36,647,100 kepada 52,353 mangsa banjir di negeri ini. Kerajaan Negeri hanya mengharapkan bayaran sama diberikan sepertimana yang diterima oleh rakyat Malaysia di negeri-negeri lain. Ini perlu supaya tidak timbul persepsi negatif bahawa rakyat Pulau Pinang didiskriminasikan. Kerajaan Negeri berharap bahawa apabila pembayaran dibuat pada pertengahan bulan Mac ini, jumlah bayaran bantuan mangsa banjir boleh dinaikkan daripada RM250 kepada RM500 setiap Ketua Isi Rumah (KIR) banjir.

Jawapan Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri kepada soalan saya (Soalan Lisan) di Parlimen pada 12 Mac 2018 adalah seperti berikut:
NO. SOALAN : 38
PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : YB LIM GUAN ENG (BAGAN)
TARIKH : 12 MAC 2018 (ISNIN)

SOALAN :

Tuan Lim Guan Eng [Bagan] minta PERDANA MENTERI menyatakan status projek tebatan banjir bernilai RM1 bilion kepada Pulau Pinang sebagaimana dijanjikan pada lawatannya ke negeri tersebut selepas bencana ribut dan banjir terburuk pada 4 dan 5 November 2017. Bilakah rakyat Pulau Pinang akan mendapat bantuan wang bencana banjir sebanyak RM500 setiap mangsa. Apakah sebab mangsa-mangsa banjir di Pulau Pinang hanya menerima RM35,000 daripada keseluruhan jumlah RM235 juta yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada mangsa banjir sejak 2013.
JAWAPAN : YB DATO’ SERI DR. SHAHIDAN BIN KASSIM
MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

Tuan Yang Di-Pertua,

Hujan lebat dan angin kencang pada 4 November 2017 bermula pukul 2 petang dan berlarutan sehingga 5 pagi pada 5 November 2017 selama 16 jam di kawasan Pulau Pinang dan Kedah, telah menyaksikan hampir keseluruhan kawasan rendah di Pulau Pinang dinaiki air. Ratusan pokok tumbang, beberapa kawasan mengalami kejadian tanah runtuh dan Pulau Pinang ketika itu lumpuh selepas puluhan jalan ditutup setelah negeri itu dilanda banjir berikutan hujan lebat lebih 16 jam. Paras air sungai meningkat dengan cepat kerana bertembung dengan kejadian air pasang mengakibatkan limpahan air berlaku dengan pantas meliputi sebahagian besar kawasan Seberang Prai.

Susulan kejadian banjir itu, satu jawatankuasa telah ditubuhkan melibatkan Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar bersama dengan Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Pulau Pinang (ICU Pulau Pinang). Jawatankuasa ini telah bermesyuarat dan bertanggungjawab untuk meneliti secara terperinci cadangan pelaksanaan 13 projek Mitigasi Banjir di Pulau Pinang dengan anggaran kos RM1.0 bilion seperti yang telah dibentangkan semasa lawatan YAB Perdana Menteri pada 7 November 2017. Cadangan projek tersebut memerlukan kajian menyeluruh dan holistik dengan mengambil kira impak pembangunan di lembangan bagi memastikan masalah banjir buruk di Pulau Pinang dapat diatasi dengan berkesan dan tidak akan berulang lagi.

Di samping itu, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar melalui Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia telah membelanjakan sejumlah RM1.254 bilion untuk projek-projek tebatan banjir bagi menaik taraf sistem saliran di bandar Pulau Pinang sejak RMKe-5 sehingga RMKe-10. Selain itu, dalam RMKe-11, sebanyak RM150 juta telah diperuntukkan bagi Rancangan Tebatan Banjir Lembangan Sungai Pinang.

Tuan Yang Di-Pertua,

Kerajaan bercadang untuk menyampaikan agihan bantuan wang ihsan menerusi Tabung Kumpulan Wang Amanah Bantuan Bencana Negara (KWABBN) kepada mangsa bencana banjir negeri Pulau Pinang bagi kejadian banjir sepanjang tahun 2017 pada pertengahan bulan Mac 2018 ini. Bantuan wang ihsan Kerajaan Persekutuan kepada keseluruhan mangsa banjir negeri ini akan diagihkan kepada sejumlah 22,534 Ketua Isi Rumah (KIR) yang melibatkan peruntukan berjumlah RM5,633,500.00.

Sejak tahun 2013 sehingga 2016, negeri Pulau Pinang telah menerima sejumlah RM35,000 agihan wang ihsan. Ini adalah kerana Pulau Pinang hanya mengalami monsun pada tahun 2013 yang melibatkan sejumlah 71 keluarga yang terpaksa berpindah ke pusat pemindahan sementara. Manakala pada tahun 2014 sehinggalah 2016 tiada kejadian banjir monsun yang melanda negeri ini kecuali kejadian-kejadian banjir kilat sahaja.

槟州首席部长林冠英于2018年3月13日在乔治市光大发表文告:

联邦政府仅拨出560万令吉予2万534受灾户,换句话说,那些在槟州史上最严重水灾风灾的受灾户,每户人家只能领取250令吉。

联邦政府仅拨出560万令吉予2万534受灾户,换句话说,那些在槟州史上最严重水灾风灾的受灾户,每户人家只能领取250令吉。州政府对此感到失望,原本联邦政府承诺考虑给予受灾户500令吉,但最终仅给予每个受灾户250令吉而已。令人纳闷的是,为何其他州属的水灾受灾户可以获得500令吉,而槟州发生史上最严重的水灾时,受灾户却只能得到250令吉?

槟州政府在水灾后,总共为州内的5万2353名受灾户拨出了3664万7100令吉。然而,州政府并不奢望联邦政府也能够像槟政府一样,给予每个受灾户700令吉。州政府只是希望联邦政府可以公平对待槟州人民,即联邦政府给予其他州属多少,就给槟州人民多少,避免被人以为槟州人民遭到歧视,带来负面影响。职是之故,槟州政府希望联邦政府在三月中发放有关援助金时,能够从250令吉提高到500令吉。

以下为首相署部长拿督斯里沙希淡于2018年3月12日针对我的国会书面提问给予的答复:

国会书面提问 (第38道问题)

提问者:峇眼区国会议员林冠英

日期 2018年3月12日 (星期一)

问题:林冠英国会议员(峇眼)要求首相说明2017年11月4日及5日水灾过后访问槟州时,承诺拨出10億令吉款项作为防洪计划的下文。槟州人民何时才能够获得每人500令吉的救济金?为什么槟州人民在2013年中央政府为水灾灾民的拨款中,仅仅获得2亿3500万令吉中的的3万5000千令吉?

首相署部长拿督斯里沙希淡回覆:

2017年11月4日下午2时至5日早上5时长达16小时的大雨,让槟城低洼之处成为了水乡泽国。连夜大雨让超过百棵树木倒下, 一些地方亦发生土崩,许多道路因为下了16个小时的长命雨造成水灾而封锁,令槟城全州陷入瘫痪的情况。河水由于涨潮水位升得更快, 造成大部分威省都被水急速掩盖了。

水灾发生后,首相署经济策划组、马来西亚自然资源与环境部及槟城联邦发展局立刻组成一个委员会应对相关事故。该委员会经会议讨论,并仔细研究槟州13项花费约10亿令吉的防洪工程计划后,已于2017年11月7日向首相汇报。这些工程需要全面的深入研究以及考量它对发展带来的影响,确保有效地解决水患问题。

通过灌溉及水利局,马来西亚自然资源与环境部从第5大马计划至第10大马计划一共花了12亿5400万令吉提升槟城的水利系统。除此以外,第11大马计划也拨款1亿5000万令吉做为槟榔河建防洪墙。

政府建议通过国家天灾援助信托基金 (KWABBN) 于2018年3月中颁发援助金给予受2017槟城水灾影响的灾民。中央政府为槟城2万2534户灾黎总共拨出563万3500令吉。

自2013年到2016年期间,槟城一共领取了3万5000令吉援助金。那是因为只有71户家庭在2013年时受到季候风造成水灾影响,而迁至临时成立的灾黎中心。2014年至2016年槟州并没有受到季候风造成水灾的影响,只有一般大雨后水灾。

谢谢。