Desperate Tactics By BN To Racialise PR’s Opposition To Price Increases Will Not Succeed In Deceiving And Distracting The People(en/bm/cn)

Desperate Tactics By BN To Racialise PR’s Opposition To Price Increases Will Not Succeed In Deceiving And Distracting The People That Subsidy Cuts Only Affect 27 Million Ordinary Malaysians But Not Impact Big Companies Like IPPs And Felda.

Desperate tactics by BN to racialise PR’s opposition to price increases will not succeed in deceiving and distracting the people that subsidy cuts only affect 27 million ordinary Malaysians but not impact the big companies like Independent Power Producers (IPPs) and Felda. BN is so desperate to justify its subsidy cuts that Domestic Trade, Cooperative and Consumerism Deputy Minister Datuk Tan Lian Hoe is accusing DAP of trying to spark a a racial issue over a cut in the sugar subsidy by involving the Federal Land Development Authority (Felda).

This is a stupid argument by Tan as those affected by the price increase of sugar by 20 cents to RM2.30 per kg includes Malays. Or is Tan saying that price increases in sugar and petrol affect only non-Malays?

Tan said in Kuching 2 days ago that DAP had accused Felda of profiting from the subsidy cut in sugar. This is untrue. Tan is deliberately distorting my expose of the profits earned by Felda in the sugar business that was revealed during the listing of its subsidiary, MSM Malaysia Holdings Bhd.

MSM produces close to 60 % of the refined sugar production in Malaysia and is valued at RM2.46bil or RM3.50 a share at by CIMB Investment Bank Bhd. For 2010, MSM made a profit of RM 232 million before the sugar price was increased by 20 cents to RM2.30 per kg.

This profit of RM232 million should be sufficient to cover any savings in sugar subsidies’ cuts by the government following the increase in sugar prices. Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism Ministry secretary-general Datuk Mohd Zain Mohd Dom had announced that the sugar price increase was to reduce government sugar subsidy by RM116.6 million from RM400 million per year.

What is RM 116.6 million savings from subsidy cuts in sugar by 20 cents compared to RM 232 million in profits earned by MSM last year? The BN government can easily transfer this M116.6 million cost, which is only half of the RM232 million annual profits, to MSM since it is owned by Felda.

Instead, in line with BN’s misguided and corporate-centric policy of helping the rich companies at the expense of poor ordinary Malaysians, BN has chosen to hit the pockets of 27 million Malaysians first than the already huge profits of corporate giants such as Felda or MSM. MSM should be asked to contribute by transferring half of their profits to the government and allow the sugar price to be maintained at RM2.10 per kg.

How can DAP be playing racial politics for asking the Federal government to get Felda to use half its profits to “subsidise” the government as a form of social corporate responsibility that will also help Malays? This is typical of BN’s racial politics that tries to pit Malays and non-Malays in a classic case of divide and rule.

All ordinary Malays and non-Malays are equally affected by the price increases. And all rich Malays and non-Malays equally benefit from not having to suffer any subsidy cuts as that suffered by ordinary Malaysians, especially those benefits enjoyed by the Independent Power Producers.

Clearly BN and Tan have run out of ideas by not been able to explain why no action has been taken to reduce gas subsidies of RM 19 billion annually to Independent Power Producers(IPPs), when it can take action to reduce diesel and gas subsidies of a few hundred million ringgit that hurts ordinary Malaysians.

A more just and fair socio-economic policy should be to cut the subsidies of the rich first instead of the poor. The failure by BN to do so clearly shows that BN is about Barang Naik instead of PR (Price Reductions)

———— BM Translation———–

Kenyataan Akhbar oleh Setiausaha Agung DAP dan Ahli Parlimen Bagan, YAB Lim Guan Eng pada 26 Mei 2011 di Pulau Pinang.

Taktik terdesak BN dengan memainkan isu perkauman terhadap PR untuk melindungi kenaikan harga barang tidak akan berjaya dengan menipu dan membelenggu rakyat kerana pemotongan subsidi akan meninggalkan kesan kepada 27 juta rakyat Malaysia tetapi tidak mempengaruhi syarikat- syarikat besar seperti penjana tenaga bebas (IPP) dan Felda.

Taktik terdesak BN dengan memainkan isu perkauman terhadap PR untuk melindungi kenaikan harga barang tidak akan berjaya dengan menipu dan membelenggu rakyat kerana pemotongan subsidi akan meninggalkan kesan kepada 27 juta rakyat Malaysia tetapi tidak mempengaruhi syarikat- syarikat besar seperti penjana tenaga bebas (IPP) dan Felda. BN begitu terdesak dengan isu pemotongan subsidi ini apabila Timbalan Menteri Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Tan Lian Hoe menuduh DAP cuba mencetuskan isu perkauman dalam pemotongan subsidi gula yang melibatkan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (Felda).

Ini adalah tuduhan bodoh dari Tan kerana kenaikan harga gula sebanyak 20sen kepada RM2.30 sekilogram turut memberi kesan kepada Melayu. Atau Tan sendiri ingin menyatakan bahawa kenaikan harga gula dan petrol hanya akan mempengaruhi orang bukan Melayu?

Tan berkata demikian di Kuching pada dua hari lepas bahawa DAP menuduh Felda mengaut keuntungan daripada pemotongan subsidi gula. Ini adalah tidak benar. Tan sengaja memutar belitkan pendedahan saya yang mengatakan bahawa keuntungan yang diperolehi Felda dari perniagaan gula telah didedahkan oleh anak syarikatnya, MSM Malaysia Holdings Bhd.

MSM menghasilkan hampir 60 peratus dari pengeluaran gula halus di Malaysia yang bernilai RM2.46bilion atau RM3.50 untuk setiap saham oleh CIMB Investment Bank Bhd. Untuk tahun 2010, MSM menikmati keuntungan sebanyak RM 232 bilion sebelum harga gula meningkat sebanyak 20sen menjadikannya RM 2.30 sekilogram.

Keuntungan sebanyak RM232 juta ini sepatutnya mencukupi untuk mengawal sebarang penjimatan subsidi gula daripada kerajaan berbanding kenaikan harga gula. Setiausaha Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Mohd Zain Mohd Dom telah mengumumkan bahawa kenaikan harga gula adalah untuk mengurangkan subsidi gula sebanyak RM116.6 juta daripada RM400 juta setahun.

Apalah sangat RM116.6 juta penjimatan daripada pemotogan subsidi gula sebanyak 20 sen berbanding RM232 juta keuntungan yang diperolehi MSM tahun lalu? Kerajaan BN boleh memindahkan kos sebanyak RM11.6 juta dengan mudah; iaitu hanya sebahagian daripada RM232 juta keuntungan tahunan kepada MSM memandangkan ianya dimiliki oleh Felda

Sebaliknya, dengan dasar BN yang terpesong dan polisi berpusat korporat yang hanya membantu syarikat-syarikat besar, sanggup mengorbankan rakyat biasa yang miskin, BN telah memilih untuk memberi tamparan kepada 27 juta poket rakyat Malaysia daripada mengenakan syarikat raksasa yang berkeuntungan besar seperti Felda atau MSM. MSM seharusnya diminta untuk menyumbangkan dengan memindahkan sebahagian daripada keuntungan kepada kerajaan bagi membolehkan harga gula kekal kepada RM2.10 sekilogram.

Bagaimana DAP boleh bermain dengan politik perkauman sekiranya DAP sendiri meminta Kerajaan Persekutuan supaya mengambil sebahagian daripada keuntungan yang dikecapi Felda untuk membiayai kos dalam bentuk tanggungjawab sosial yang juga dapat membantu Melayu? Ini adalah politik perkauman BN yang cuba memecahbelahkan Melayu dan bukan Melayu dalam kes klasik untuk “pecah dan perintah”(divide and rule).

Semua Melayu dan bukan Melayu sama- sama akan menerima kesan dengan kenaikan harga barangan. Dan semua orang kaya termasuk Melayu dan bukan Melayu sama- sama akan menerima manfaat dan tidak dibebani dengan pemotongan subsidi seperti rakyat biasa yang menderita terutama manfaatnya dinikmati oleh penjana tenaga bebas (IPP).

Jelas BN dan Tan sudah ketandusan idea kerana tidak dapat menerangkan mengapa masih tiada tindakan diambil untuk mengurangkan subsidi sebanyak RM19 bilion setahun kepada IPP sedangkan tindakan pengurangan subsidi gas dan diesel beratus- ratus juta ringgit telah membebankan rakyat Malaysia.

Sebuah dasar sosial- ekonomi yang lebih adil harus dilaksanakan supaya subsidi terhadap golongan kaya dapat dipotong bukannya golongan miskin. Kegagalan BN melakukan perkara tersebut memberi gambaran jelas bahawa BN adalah berkaitan “Barang Naik” manakala PR adalah “Price Reduction”.

——- Mandarin Translation——–

民主行动党秘书长兼峇眼区国会议员林冠英于2011年5月26日在槟城发表声明:

国阵已经黔驴技穷,企图将民联反对百物涨价的事情种族化,不过他们再也骗不了人民,因为削减津贴影响了2700万普通马来西亚人民,而不是像独立发电厂及联邦土地发展局(FELDA)这样的大公司。

国阵已经黔驴技穷,企图将民联反对百物涨价的事情种族化,不过他们再也骗不了人民,削减津贴影响了2700万普通马来西亚人民,而不是像独立发电厂及联邦土地发展局(FELDA)这样的大公司。国阵是如此迫切地急于合理化其削减津贴的做法,国内贸易、合作社与消费人事务副部长拿督陈莲花指责行动党企图利用白糖津贴取消把“联邦土地局”拖下水,挑起种族课题。

陈莲花这番言论实在愚笨,因为白糖涨价20仙,起到每公斤2令吉30仙,马来人也受影响。难道陈莲花企图说明,白糖与汽油涨价只会影响非马来人?

陈莲花两天前在古晋说,行动党诬指联邦土地局从白糖津贴取消中谋利。这是不对的。陈莲花故意扭曲我所揭发的事实,那就是联邦土地局在白糖生意所赚取的利润,是其子公司MSM Malaysia Holdings 有限公司在上市时揭露的。

MSM 生产的白糖占全马60%,联昌银行估计其市值为24亿6000令吉或每股3令吉50仙。2010年,也就是在白糖还没有起价20仙至每公斤2令吉30仙之前,MSM赚了2亿3200万令吉。

这笔高达2亿3200万令吉的利润,应该足以应付政府在取消白糖津贴所省下来的钱,国内贸易、合作社及消费人事务部秘书长拿督莫哈末再因已经宣布,白糖起价是为了减少政府的白糖津贴,从每年4亿令吉减少1亿1660万令吉。

这笔省下来的1亿1660万令吉比起MSM去年赚的2亿3200万令吉算什么?由于MSM属于联邦土地发展局,因此国阵政府可以轻易地转移1亿1660万令吉(只占2亿3200万令吉利润的一半)。

国阵还是一如既往,采纳其方向错误、以企业为中心的政策,劫贫济富,牺牲普通老百姓的利益来协助富有的企业。国阵首先选择向2700万名国民的口袋着手,而不是那些赚大钱的大企业如联邦土地发展局或MSM。 其实政府应该叫MSM将本身的一半利润转移给政府,让白糖价格维持在每公斤2令吉10仙。

当行动党促请联邦政府叫联邦土地局拨出一半的利润来“津贴”政府,履行他们的社会义务时,这样的做法也能帮到马来人,这怎会是玩弄种族政治?这就是国阵典型的种族政治,也是“分而治之”统治下挑拨马来人和非马来人感情的典型做法。

不论是马来人或是非马来人都受到价格上涨的影响。而所有的富有马来人、非马来人都不需要承担普通马来西亚人所承担的津贴削减之苦,特别是那些享有好处的独立发电厂。

很明显地,国阵和陈莲花已经黔驴技穷,他们没有办法解释,为什么他们还不采取行动,削减每年给予独立发电厂的190亿令吉津贴?反而却从老百姓下手,削减几亿令吉的柴油和天然气津贴?

一个公正与公平的社会经济政策应该是首先削减富裕者的津贴,而不是贫穷者的津贴。如果国阵做不到,只能证明国阵是名符其实的“通货膨胀”(Barang Naik ,BN)”,而民联则是“物价下调”(Price Reductions ,PR)”。

林冠英

Leave a Comment